Uskonnonvapaus on ihmisoikeus ja vapaan yhteiskunnan perusta

0

Adventtikirkon suhteista EU:n instituutioihin Brysselissä vastaa oikeustieteen tohtori Liviu Olteanu. Hän johtaa myös kansainvälistä, adventistitaustaista uskonnonvapausjärjestöä, joka on nimeltään International Association for the Defense of Religious Liberty (AIDLR, http://aidlr.org/). Hänen aloitteestaan AIDLR on järjestänyt korkean tason konferenssien sarjan uskonnonvapauden nostamiseksi laajasti esiin yleisessä keskustelussa. Ainoastaan laajalla yhteistyöllä voidaan turvata vapaus uskonnon harjoittamiseen jokaisen ihmisen perusoikeutena myös tulevaisuudessa.

Merkittävä joukko uskonnonvapauden asiantuntijoita kokoontui 12.–13.5. Madridiin AIDLR:n kutsusta keskustelemaan kolmatta kertaa uskonnonvapaudesta, tällä kertaa uskonnon roolista vainon, terrorismin ja suvaitsemattomuuden ehkäisemisessä. Useissa puheenvuoroisssa todettiin, että uskonto voi puutteellisesti ymmärrettynä myös motivoida vihaan, väkivaltaan ja jopa kansanmurhaan. Tämän johdosta AIDLR:n tavoitteena on luoda kattava verkosto yhdistämään yhteiskunnan eri tasojen toimijoita positiivisen uskonnonvapauden toteutumiseksi. Jatkuvan vuoropuhelun kautta diplomaatit, poliitikot, tutkijat, uskonnolliset johtajat ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijat voivat luoda edellytykset uskonnon- ja vakaumuksenvapauden toteutumiselle.

Konferenssissa esitetyissä puheenvuoroissa korostettiin jatkuvan vuoropuhelun tärkeyttä ja suvaitsevaisuuteen tähtäävän asenteen vahvistamista. Erityisesti kasvatuksella nähtiin olevan tässä keskeinen rooli. Kysymys on ennen muuta yksilöistä ja heidän asenteistaan, vaikka uskonnonvapautta turvaamaan säädetään myös lakeja ja laaditaan kansainvälisiä sopimuksia. Lapsia ja nuoria on opetettava toteuttamaan omaa ihmisyyttään rakentavalla tavalla, niin että se jättää riittävästi tilaa jokaiselle. Tällä tavoin suvaitsemattomuudelta, vihalta ja väkivallalta voidaan viedä edellytykset.

Suomalaisen näkökulman konferenssissa esitti Harri Kuhalampi Euroopan parlamentin jäsenen Hannu Takkulan edustajana. Kuhalampi esitteli suomalaisen uskonnonopetuksen lähtökohtia uskonnonvapauden edistäjänä. Meillä oman uskonnon opetus on keskeinen periaate, koska oman uskonsa perusteita ja sen vaalimia perinteitä ymmärtävä kykenee ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden uskontoa. Kristinuskon sisäistäminen merkitsee käytännössä Jeesuksen opettaman kultaisen säännön toteuttamista: haluamme kohdella toista sillä tavalla kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan, mikäli itse olisimme hänen tilanteessaan.

MEP Hannu Takkula valittiin viime syksynä Euroopan parlamentin uskonnonvapaustyöryhmän varapuheenjohtajaksi. Hän haluaa omalla tahollaan tehdä parhaansa vahvistaakseen jokaisen oikeutta uskoon, sen harjoittamiseen ja samalla myös oman vakaumuksen vaalimiseen ja sen ilmaisemiseen. Tämä on nykyään erityisesti tarpeen, koska negatiivisen uskonnonvapauden kannatus on vahvistumassa. Tämä uskonnonvapauskäsitys nousee ajatuksesta, jonka mukaan uskonnonvapaus on vapautta uskonnosta. Ateismin ja maallistumisen kasvu muodostavat tällä hetkellä ehkä vakavimman uhan sille uskonnonvapaudelle, jonka turvin me nyt harjoitamme uskoamme. Toivon mukaan uskonnollisten vähemmistöryhmien erityistarpeet ja odotukset pystytään huomioimaan yhteiskunnan eri tasoilla tyydyttävällä tavalla myös tulevaisuudessa.

Kerro kaverille

Comments are closed.