Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

0

Hallitus 18.3.2018

Hallitus käsitteli:

 • jaostojen toimintakertomukset vuodelta 2017 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2018.
 • Suomen Adventtikirkon rahatilannetta. Todettiin, että merkittävä osa adventtikirkon varallisuudesta on lahjoittajien määräyksillä sidottu tiettyihin käyttötarkoituksiin. Todettiin, että hallituksen tulee ottaa huomioon isompia investointipäätöksiä tehdessään, että vapaan varallisuuden osuus kirkon kokonaisvarallisuudesta on suhteellisen pieni.
 • Toivonlinnan kampuksella olevaa kiinteistöä koskevan asian. Johtuen Kuuselan erittäin huonosta kunnosta sen korjauskustannukset asumiskuntoon saattamiseksi ovat niin korkeat, ettei ko. kiinteistön korjaaminen ole taloudellisesti järkevää.
 • Annankatu 7:n kuntokartoitusraportit, joiden mukaan kiinteistössä on havaittu kosteusvaurioita. Käsiteltiin kuntokartoitusraportit, joiden perusteella arviot Annankatu 7:n korjauskustannuksista ovat merkittävän suuret. Päätettiin, että asia käsitellään yhdessä Annankadun adventtiseurakunnan johtokunnan kokouksessa. Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 • työvaliokunnan pöytäkirjat 7.2.2018 ja 12.3.2018.

Työvaliokunta 7.2.2018

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan, että:

 • vuoden 2017 toteutuneet kymmenykset olivat 0,32 % korkeammat kuin edellisenä vuotena.
 • Kopussa sijaitsevalle navettakirkolle on saatu väliaikainen käyttöönottolupa.
 • sopimus Koivulan vuokraamisesta Toivonlinnan kampuksella Kristillinen Ikäkaariyhteisö ry:n kanssa on allekirjoitettu.
 • paikallisseurakunnille myönnettäviä evankelioimismäärärahoja ei voi käyttää kiinteistökulujen kattamiseen, vaan kohteena tulee olla evankelioiva projekti tai tapahtuma.
 • Suomesta osallistui yli vaaditut 116 seurakunnan jäsentä pääkonferenssin suorittamaan kyselytutkimukseen (Global Membership Survey). Pääkonferessin tutkimuksessa selvitetään, miten adventistit uskovat eri puolilla maailmaa. Merkittiin pöytäkirjaan kiitokset paikallisseurakunnille sekä niiden jäsenille aktiivisuudesta.
 • tilastot 31.12.2017: paikallisseurakuntia 62, ryhmiä 9, jäseniä 4728 (ed. neljännes 4747).

Työvaliokunta hyväksyi:

 • että Suomen Adventtikirkko voi toimia yhteisönä yhdyskuntapalveluksen suorittamiseksi.
 • että Isonkyrön adventtiseurakunnan käytössä olleen kirkkokiinteistön myyntivarat käytetään Etelä-Pohjanmaan evankeliointityöhön, yhteensä 15 000 euroa.
 • hyväksyi Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen hinnaston vuodelle 2018.

Työvaliokunta 12.3.2018

Työvaliokunta hyväksyi:

 • adventtikirkon avustuspalvelutyön periaatteet. Ohjeistus on lähetetty paikallisseurakuntien johtokunnille.
 • seuraavat tapahtumat seurakuntakalenteriin: 19.–20.4.2019 Suomen Adventtikirkon kevätjuhlat, Tampere, ja 21.–22.4.2019 Unionin yleiskokous, Tampere. Lisäksi paikallisseurakunnissa järjestettäneen aluejuhlia vuonna 2019.
 • LaNun sekä Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen kesätyöntekijät 2018.

Hallitus 29.4.2018

Hallitus hyväksyi:

 • Suomen Adventtikirkon tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päätti esittää sen vuosikokoukselle vahvistettavaksi.
 • koulutoimen johtosäännön päivittämisen, joka sisälsi mm. Siikasalmen koulun nimen muuttamisen Siikasalmen kristilliseksi kouluksi. Tämän lisäksi koulujen paikallisten johtokuntien kokoonpanoa päätettiin vahvistaa siten, että johtokuntien jäseniksi pyritään nimeämään kouluasiantuntijoita.
 • Kopu-toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Kopun kartanon lisäsiipi puretaan ja purkukustannusten kattamiseen käytetään vesivahingon vuoksi vakuutusyhtiöltä saadut varat.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti lisäohjeistusta koskien lastensuojelua. Ohjeistus koskee kaikkia adventtikirkon lasten ja nuorten parissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekeviä.
 • Isokyrön adventtiseurakunnan jäsenten ryhmän siirtymisen Unioniseurakunnan jäseniksi, koska paikallisseurakunta on lakkautumassa.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 18.4.2018.

Hallitus päätti:

 • vakinaistaa Kennet Engblomin työsuhteen 1.7.2018 alkaen Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan suosituksen mukaisesti.
 • palkata Carsten Berglundin ruotsinkielisen työn aluejohtajaksi 1.9.2018–30.6.2019.
 • palkata Amanda Peltomaan nuorisotyöhön 5.8.–31.1.2018.
 • nimetä Toivonlinnan kiinteistötoimikuntaan seuraavat henkilöt: Harri Saarinen (puheenjohtaja), Leif Hongisto, Mika Leppänen, Arto Hakkarainen ja Reijo Lammi.
 • tehdä lisätutkimuksia Annankatu 7:ssä erityisesti koskien kiinteistön rakenteiden kuntoa, jotta olisi mahdollista saada tarkempi arvio niistä.
 • siirtää Media7 Raamattuopiston 1.9.2018 alkaen Toivonlinnan kampukselle.
 • siirtää poikien asuntolassa Toivonlinnan kampuksella suoritettavan putkiremontin toteuttamisen, kunnes tarvittavat varat on saatu kerättyä.

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan, että:

 • Nurmikodin käytössä olevan kiinteistön korjaustyöt olivat kustannuksiltaan suuremmat kuin mitä terveystarkastajan vuonna 2017 antaman huomautuksen mukaiset korjaukset edellyttivät johtuen esille tulleista kosteusvaurioista. Kosteusvaurioiden laajuus paljastui kokonaisuudessaan vasta remontin edetessä. Todettiin, että tehtyjen korjaustöiden lisäksi tiloihin tehtiin uusia huoneita, joiden myötä Nurmikodin paikkamäärä on lisääntynyt. Tämä mahdollistaa lisätulojen saamisen. Kustannukset katetaan Nurmikodin rahastosta sekä Unionin kassavaroista, koska ko. rahaston varat eivät riittäneet kattamaan kuluja.
 • Pikkupursi Oy:n käytössä olevan rakennuksen laajennuksen rakennustöitä jatketaan siihen saakka, kunnes käytettävissä olevat varat ovat tulleet käytetyiksi (pääkonferenssi 200 000 euroa, Unioni 60 000 euroa, sekä yksityiset lahjoitukset 40 000 euroa, yhteensä 300 000 euroa). Rakennustöitä jatketaan tämän jälkeen sitten, kun kokonaisrahoitus on varmistettu mukaan lukien väestönsuojan ja tiestön rakentaminen/uusiminen. Päätös Pikkupurren laajentamisesta tarkoitti sitä, että laki vaatii kirkkoa rakentamaan Aitorannan kampukselle myös väestönsuojan.
 • ennen kuin Unioni (hallitus) päättää jonkun kirkkokiinteistön myynnistä, siitä on ensin tehnyt kirkkokiinteistöä käyttävä paikallisseurakunta ehdotuksen unionille. Voimassa olevan käytännön mukaisesti saaduista myyntivaroista vähennetään paikallisseurakunnan mahdolliset velat Unionille, jonka jälkeen loppuvaroista muodostetaan paikallisseurakunnan sidottu rahasto. Rahaston varojen käytöstä päätetään paikallisseurakunnan johtokunnan esityksen pohjalta. Mikäli paikallisseurakunta lakkautuu, varat siirtyvät yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti Unionin käytettäväksi.

Työvaliokunta 18.4.2018

Työvaliokunta:

 • hyväksyi Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen korjaamohallin nosto-oven uusimisen, koska entinen ei ole turvallinen.
 • käsitteli Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan tuloslaskelman vuodelta 2017.
 • päätti, että kesäjuhlien 2018 aikana kerätään yksi kolehti Toivonlinnan kiinteistöjen peruskorjauksiin.

ADRA Finland säätiön valtuuskunta 29.4.2018

Valtuuskunta hyväksyi:

 • säätiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Kuntoparantolasäätiön valtuuskunta 29.4.2018

Valtuuskunta hyväksyi:

 • säätiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Nurmikoti Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2018

Yhtiökokous hyväksyi:

 • yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Anne Vrcelj

 

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.