Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

Hallituksen päätöksiä joulukuussa 2022

Hallituksen vuoden viimeinen kokous käsittelee pääasiassa adventtikirkon talouteen liittyviä asioita koskien tulevaa vuotta. Hallitus päättää Unionin talousarvion hyväksymisestä sekä vahvistaa koulutoimen talousarvion, joka sisältää jokaisen adventtikirkon koulun talousarvion erikseen. Suomen Adventtikirkon osakeyhtiöiden ja säätiöiden talousarvioiden hyväksymisestä päätetään näiden rekisteröityjen toimintayksiköiden omissa hallintoelimissä, mutta ne toimitetaan tiedoksi adventtikirkon hallitukselle.

Koulutoimi

Koulutoimen rahoituksen perusta on oppilasmäärän mukaan saatava valtionosuus. Rahallisessa mielessä kaikkein arvokkain on yläasteen oppilas, kun opetuksenjärjestäjä saa jokaisesta oppilaasta valtionosuutta 11 610 €. Tämä on 1,6 kertaa enemmän valtionosuutta kuin ala-asteen oppilaasta. Koulujen talousarviossa täten jo pienilläkin oppilasmäärien muutoksilla on iso vaikutus koulujen tuloihin. Vuoden 2023 oppilaskohtaisissa valtionosuuksissa oli se ikävä yllätys, että vaikka yleinen kustannustason nousu on ollut huomattavan korkea, eivät oppilaskohtaiset valtionosuudet kuitenkaan nousseet vuonna 2023. Lukion kohdalla kävi jopa niin, että oppilaskohtainen korvaussumma laski n. 400 € vuoteen 2022 verrattuna. Koulutoiminnan saama valtionosuus vuoden 2023 talousarviossa on yhteensä n. 4,7 MEUR. Tämä on erittäin merkittävä summa. Kopun, Siikasalmen ja Tampereen kristillisten koulujen talousarvioiden kulut pystytään rahoittamaan täysimääräisesti ilman kirkon tukea. Suomen kristillinen yhteiskoulu tarvitsee kirkon tukea arviolta 280 000 € vuonna 2023. Lisäksi Unioni on varannut 50 000 € Toivonlinnan kiinteistöjen peruskorjauksiin vuonna 2023.

Unionin talousarvio

Unionin talousarvion perustana ovat kymmenykset. Ruotsinkielisten ja suomenkielisten seurakuntien kymmenyksiä seurataan erikseen. Vuoden 2023 talousarvio laadittiin perustuen vuoden 2022 lokakuun kymmenyskertymään. Vuonna 2022 haasteena oli suomenkielisen työn rahoittamiseksi vastaanotettujen kymmenysten määrän laskeminen, joka oli lokakuun tasolla –4 %. Euroina tämä tarkoitti, että talousarvioon 2023 kymmenystuloiksi voitiin budjetoida 100 000 € pienempi summa kuin vuoden 2022 talousarviossa. Kun samaan aikaan kuitenkin palkat nousevat ja inflaatio on poikkeuksellisen korkea, niin tämä yhdistettynä laskeviin tuloihin on erittäin haastava yhdistelmä.

                      Kymmenyksistä tilitetään säännön mukaisesti 8 % kansainväliselle adventtikirkolle ja noin 6 % kuluu eläkkeisiin. Loput 86 % osoitetaan kotimaan työn rahoittamiseen, mistä selvästi suurin osa käytetään henkilöstökulujen kattamiseen. Laskevat kymmenystulot täytyy kompensoida menoja leikkaamalla. Jo pidemmän aikaa kirkko on joutunut toteamaan, että kun henkilöstöä jää eläkkeelle, kirkko ei pysty palkkaamaan vastaavaa määrää uusia tilalle. Kymmenystulot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka monta hengellisen työn työntekijää kirkko pystyy palkkaamaan. Näin ollen laskevat kymmenystulot tarkoittavat pienempää määrää hengellisen työn työntekijöitä.

                      Kymmenysten lisäksi kirkolla toki on muitakin tuloja. Näitä muita tuloja tarvitaan kattamaan mm. kiinteistömenoja, ja niihinkin kohdistuu suurta kustannuspainetta hintojen noustessa. Kiinteistöt tarvitsevat vanhetessaan myös isompia peruskorjauksia, jotka pitää näillä ei-kymmenystuloilla rahoittaa. Täten kirkon mahdollisuudet kattaa näillä muilla tuloilla laskevia kymmenystuloja ovat rajalliset. Kirkko on saanut lahjoituksia ja testamenttituloja evankeliseen työhön, joilla myös rahoitetaan hengellistä työtä ja erikoisprojekteja, joten niiden merkitys on erittäin tärkeä. Lahjoitukset ja testamenttitulot eivät kuitenkaan voi korvata kymmenystuloja. Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja rahoitus vaatii vuosittaisen vakaan tulovirran ja tämä perustuu jäsenten palauttamiin kymmenyksiin. Rukoilkaamme, että vuoden 2023 kymmenyskehitys osoittautuisi talousarviossa arvioitua paremmaksi ja tämä voisi avata mahdollisuuden panostaa lisää varoja hengelliseen työhön.

Hallitus täydensi strategiatoimikuntaa Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotuksen mukaisesti, ja toimikuntaan nimettiin Engelbert Engblom. Hallitus hyväksyi myös Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan ehdotukset Jessica Löfgrenin työsuhteen jatkosta 30.4.2023 saakka ja Solomon Deduan työsuhteen jatkosta 30.6.2023 saakka.

Tampereen kaupunki järjesti 29.11.2022 tiedotustilaisuuden koskien Nurmi-Sorilan kaavoitusasiaa, koska se oli päättänyt kokouksessaan 31.10.2022 asettaa Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville. Lisätietoja asiasta osoitteessa: https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/nurmi-sorilan-osayleiskaavan-tarkistaminen. Adventtikirkko päätti esittää kannanottonaan kaupungille, että se kannattaa niitä kaavaehdotuksia, joissa sen ydinalueen läpi ei kulje tietä.

Kevään 2023 aikana valmistaudutaan huhtikuun lopussa olevaan yleiskokoukseen, joten kirkon ja sen jaostojen toimintakertomukset kuluvalta toimikaudelta valmistuvat yleiskokousta varten.

Harri Saarinen ja Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.