Unionin yleiskokous 2023

0

SUNNUNTAI 11.6.2023

Klo 15.54 Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kiitos seurasta.

Klo 15.45 Edustajisto hyväksyi ehdollepanovaliokunnan ehdotuksen sääntötoimikunnaksi (nimet julkaistaan myöhemmin Nykyaika-lehdessä).

Klo 15.40 Edustajisto valitsi kenttätyön jaostojohtajaksi Kaarina Villan ja viestintäjohtajaksi Timo Flinkin.

LaNut-jaostojen johtajien sekä terveys- ja raittiustyön jaostojohtajan valinta siirrettiin unionin hallituksen päätettäväksi.

Suomen Adventtikirkon hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Flink. Samalla edustajisto valitsi ruotsinkielisen seurakunnan edustajan hallituksen jäseneksi (nimi julkaistaan myöhemmin Nykyaika-lehdessä). Edustajisto päätti, että hallitus voi myös vielä täydentää kokoonpanoaan yhdellä tai kahdella valitsemallaan jäsenellä.

Klo 15.20 Edustajisto valitsi henkilökohtaisen evankelioimistyön jaostojohtajaksi Atte Helmisen.

Klo 14.10 Suunnitteluvaliokunta esitteli edustajistolle ehdotuksen alkavan unionin toimikauden strategiaksi. Asiasta käydään keskustelu. Ehdollepanovaliokunta on työstänyt aamusta saakka ehdotusta jaostojohtajiksi, jota kokous edelleen odottaa saliin.

Klo 13.45 Edustajisto suoritti suuntaa-antavan äänestyksen sääntötoimikunta varten, joka valmistelee ehdotuksen yleiskokouksen järjestäytymisen uudistamiseksi seuraavalle yleiskokoukselle. Äänestys ei sido toimikuntaa, mutta on edustajiston näkemys suuntaviivoiksi. Äänestystulos heijasteli edustajiston tahtoa uudistaa yleiskokouksen järjestäytymistä, koska hyvin harva tuki käytössä olevaa mallia.

Klo 12.15 Sääntövaliokunta esitti kolme mallia yleiskokouksen järjestäytymisen uudistamista varten. Asiasta käydään keskustelu.

Klo 12.06 Sääntövaliokunta esitti seuraavan raporttinsa edustajistolle. Valiokunta esitti sanamuotokorjauksia aikaisemmin hyväksyttyihin pykäliin tekstin selkeyttämiseksi. Ehdotukset hyväksyttiin.

Klo 11.34 Terveys- ja raittiusjaoston toimintakertomus hyväksyttiin.

Klo 10.30 Ehdollepanovaliokunta ja sääntövaliokunta jatkavat toimintaansa. Samalla muut edustajat käsittelevät Terveys- ja raittiusjaoston toimintakertomuksen, joka on aikaisemmin julkaistu Nykyajan numerossa 4/2023.

Klo 10.15 Suomen Adventtikirkon pääsihteeriksi valittu Jani Virolainen selosti kokouspäivän kulkua edustajille sekä kertasi joitain jo tehtyjä päätöksiä.

Klo 10.00 Aimo Helminen avasi yleiskokouksen jatkumisen. Tämän jälkeen paikalle kutsuttu Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, metodistikirkon pastori Mayvor Wärn-Rancken toi kokoukselle neuvoston tervehdyksen ja toivotti edustajille siunausta. Sitten Aimo Helminen piti rukouksen. Tällä kertaa kokouspaikkana on Suomen Kristillinen Yhteiskoulu.

MAANANTAI 1.5.2023

19:06 Puheenjohtaja keskeytti kokouksen, joka jatkuu su 11.6.2023 Toivonlinnassa. Nykyaika kiittää seurasta.

19:02 Yleiskokous hyväksyi viestintäjaoston toimintakertomuksen.

18:40 Yleiskokous hyväksyi naistyöjaoston toimintakertomuksen.

18:37 Sääntövaliokunta toi uudistetun ehdotuksen yleiskokoukselle koskien yhdyskunnan tarkoitusta. Ehdotuksesta keskusteltiin, ja asiassa tehtiin uusi sanamuotoesitys, josta päätettiin äänestää. Ehdotettiin sanojen “kolmen enkelin sanoma” lisäämistä sopivassa muodossa sääntövaliokunnan ehdotukseen. Edustajan tekemä muutosehdotus hylättiin. Tämän jälkeen äänestettiin sääntövaliokunnan ehdotuksesta, johon tehtiin yksi kielellinen muutos. Sääntövaliokunnan ehdotus hyväksyttiin. Yhdyskunnan tarkoitus kuuluu seuraavasti:

“Yhdyskunnan tarkoitus on kutsua kaikkia Jeesuksen Kristuksen opetuslapseuteen, rohkaista heitä toimimaan ikuisen evankeliumin rakastavina todistajina sekä auttaa ymmärtämään Raamatun opetuksia ja tätä aikaa koskevia profetioita, ja näin Pyhän Hengen voimassa valmistaa maailmaa Jeesuksen pikaiselle paluulle (Matt. 28:18-20; Joh. 3:16; Ap. t. 1:8; Ilm. 14:6-12).”

18:15 Suunnitteluvaliokunta esitti väliraportin yleiskokoukselle Suomen Adventtikirkon strategiaksi 2023-2026. Mottona olisi “Jumalan kutsua toteuttamassa!” Raportti esittää evankelioinnin painopisteiksi 1) lapset, nuoret ja perheet, 2) monikulttuurisuus ja 3) hyvinvointi ja terveys. Median todettiin olevan yksi väline painopisteiden toteuttamisessa.

16:52 Sääntövaliokunta esitteli yleiskokoukselle useita sääntömuutosehdotuksia yhdyskuntajärjestykseen ja sen täydentäviin sääntöihin. Asiasta käytiin keskustelu ja ehdotus palautettiin sääntövaliokuntaan tarkennusta varten koskien yhdyskunnan tarkoitusta koskevaa tekstiä, mutta muilta osin sääntömuutokset hyväksyttiin. Kaikki muutokset tullaan julkaisemaan Nykyaika-lehdessä.

15:58 Yleiskokous hyväksyi Harri Saarisen esittelemän vuoden 2022 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille.

15:50 Ehdollepanovaliokunta teki yleiskokoukselle ehdotuksen Suomen Adventtikirkon hallituksen jäseniksi. Tietosuojasyistä nimiä ei julkaista tässä nettilähetyksessä. Kun hallitukseen valitut antavat suostumuksensa, nimet tullaan julkaisemaan Nykyaika-lehdessä ja Suomen Adventtikirkon virallisilla nettisivuilla. Ehdotusta tullaan täydentämään 11.6. valittavilla jaostojohtajilla sekä ruotsalaisen seurakunnan edustajalla. Edustajisto hyväksyi tehdyn esityksen äänin 130 kyllä, 7 ei, 3 tyhjää.

15:28 Yleiskokous hyväksyi uskonnonvapausjaoston toimintakertomuksen.

15:25 Yleiskokous kuuli koulukasvatusjaoston toimintakertomuksen ja kävi siitä keskustelun. Edustajisto hyväksyi toimintakertomuksen.

13:35 Yleiskokous hyväksyi Lanut-jaoston toimintakertomuksen ja raportin Oikoksesta.

11:56 Ehdollepanovaliokunta ehdotti edustajistolle, että ADRAn nykyinen johtaja Jani Virolainen valitaan pääsihteeriksi ja Harri Saarinen talousjohtajaksi (jatkaa tehtävässä).

Edustajisto hyväksyi ehdotuksen pääsihteeristä äänin 148 kyllä, 5 ei, 3 tyhjää ja talousjohtajasta äänin 152 kyllä, 6 ei, 4 tyhjää.

Jani Virolainen on valittu unionin pääsihteeriksi.
Harri Saarinen on valittu unionin talousjohtajaksi
.

11:32 Yleiskokous kuuli Lanut-jaoston pitkän ja seikkaperäisen selostusten lasten ja nuorten toiminnasta sekä kävi siitä pitkän keskustelun. Useissa puheenvuoroissa todettiin Lanut-jaoston tekevän tärkeää työtä, mutta asioiden jalkauttaminen paikallisiin seurakuntiin vaatii vielä tekemistä itse paikallisseurakunnilta. Lasten integroiminen seurakunnan jumalanpalvelukseen on vielä haaste etenkin pienemmissä seurakunnissa. Yhdessä puheenvuorossa otettiin esimerkki toimivasta ratkaisusta, jossa lapsista oli muodostettu kuoro ilostuttamaan seurakuntaa. Toimintaan liittyi kiinteä viikoittainen yhteys kuoroa johtavan henkilön ja lasten vanhempien välillä. Näin vanhemmatkin saatiin mukaan seurakunnan toimintaan. Keskustelussa myös todettiin, että Lanut-jaoston toimintaan käytetyt varat eivät mene hukkaan. Keskustelu keskeytettiin ehdollepanovaliokunnan seuraavan raportin kuulemisen ajaksi.

9:53 Yleiskokous hyväksyi kristillisen vastuun jaoston toimintakertomuksen.

9:52 Yleiskokous hyväksyi kirjallisuustyön jaoston toimintakertomuksen.

9:48 Yleiskokous keskusteli kenttätyöjaoston raportista. Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin se tosiasia, että pastoreita on vähän ja heillä on paljon vastuualueita. Eräät paikallisseurakuntien edustajat olivatkin huolissaan työntekijöiden jaksamisesta. Keskustelussa toivottiinkin, että kirkko kiinnittäisi tähän lisää huomiota. Edustajistosta tuli ehdotus, että pastoreiden avuksi palkattaisiin innokkaita nuoria raamattutyöntekijöiksi. Nuoria, jotka ovat saaneet lyhyen soveltuvan koulutuksen raamattukouluissa. Keskustelun jälkeen edustajisto hyväksyi kenttätyöjaoston toimintakertomuksen.

9:09 Atte Helminen piti aamuhartauden, jossa hän puhui Jeesuksen seuraajana olemisesta Johanneksen evankeliumin 14. luvun pohjalta. Alkuseurakunnasta kerrotaan, että he pysyivät yhdessä. Samaa yhteen hiileen puhaltamista meiltäkin odotetaan. Jumalan työ päätetään tässä maailmassa suuremmalla Pyhän Hengen voimalla kuin millä se alkoi.

9:00 Tervetuloa NykyaikaOnlinen kokousseurantaan. Suomen Adventtikirkon yleiskokous jatkuu. Aimo Helminen on unionin johtajana liittynyt ehdollepanovaliokuntaan muita henkilövalintoja varten, joten tänään yleiskokouksen puheenjohtajana toimii Atte Helminen, henkilökohtaisen evankelioimistyön ja sapattikoulutyön jaostojohtaja.

SUNNUNTAI 30.4.2023

20:19 Puheenjohtaja keskeytti kokouksen aamuun saakka.

20:13 Ehdollepanovaliokunta toi ensimmäinen raportin edustajistolle ja esitti, että kirkon johtajaksi toimikaudeksi 2023-2026 valitaan pastori Aimo Helminen (jatkaa tehtävässä). Edustajisto hyväksyi ehdotuksen äänin 113 kyllä, 15 ei, 12 tyhjää.

Aimo Helminen on valittu unionin johtajaksi.

19:54 Kokous käsitteli henkilökohtaisen evankelioimistyön ja sapattikoulutyön jaoston toimintakertomuksen ja hyväksyi sen.

19:27 Yleiskokous hyväksyi talousjohtajan toimintakertomuksen. Kokous siirtyi jaostojen toimintakertomuksiin.

18:56 Yleiskokous hyväksyi pääsihteerin toimintakertomuksen.

18:45 Yleiskokous hyväksyi johtajan toimintakertomuksen.

18:22 Kokous jatkuu ruokatauon jälkeen. Kokous alkaa käsitellä virkailijoiden toimintakertomuksia vuosilta 2019-2022. Toimintakertomukset on julkaistu Nykyajan numerossa 4/2023 (printti).

17:25 Saatteesta käytiin keskustelu. Edustajistosta tuli mm. seuraavanlaisia ehdotuksia:

  • Seurakunta on kansainvälistynyt. Se pitäisi ottaa paremmin huomioon.
  • Seurakunnat tulisi opettaa kohtaamaan vähemmistöt paremmin.
  • Saate on hyvin laaja. Olisi parempi keskittyä johonkin ja jättää muut asiat vähemmälle. Esityksessä tulisi olla konkreettisempia ehdotuksia varsinaisiksi toimenpiteiksi.
  • Rukouselämän ja opetuslapseuttamisen tulisi olla yksi painopisteistä.

16:45 Puheenjohtaja esitteli edustajistolle hallituksen strategiatoimikunnan saatteen suunnitteluvaliokunnalle. Saatteessa todetaan, että adventtikirkon missio on kutsua ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi ja julistaa ikuista evankeliumia, joka valmistaa maailman Jeesuksen paluulle (Matt. 28:18-20, Joh. 3:16, Ap. t. 1:8, Ilm. 14:6-12). Arvostamme uskollisuutta Jumalalle ja hänen sanalleen, pyrimme aitoon hengellisyyteen, suhtaudumme armollisesti ja oikeudenmukaisesti lähimmäisiimme ja rakennamme yhdessä rakastavaa yhteisöä. Tavoitteenamme on hyvä seurakunta, hyvä sanoma ja hyvä johtajuus.

16:28 Järjestäytymisvaliokunta muutti esitystään sääntövaliokunnan jäseniksi pudottamalla esityksestä tehtävästä kieltäytyneen henkilön nimen. Edustajisto hyväksyi esityksen äänin 154 kyllä, 5 ei. Lyhyen harkinnan jälkeen esitys suunnitteluvaliokunnaksi tuotiin uudestaan edustajiston äänestettäväksi, ja se hyväksyttiin äänin 151 kyllä, 8 ei.

16.15 Järjestäytymisvaliokunta toi edustajistolle esityksen suunnitteluvaliokunnaksi. Siitäkin jätettiin huomautus. Tämän jälkeen yksi edustaja ehdotti, että ajan säästämiseksi järjestäytymisvaliokunta esittäisi ehdotuksen myös sääntövaliokunnaksi. Näin myös tehtiin. Sääntövaliokunnan puheenjohtajaksi ehdotettu henkilö kieltäytyi tehtävästä vedoten muihin tehtäviinsä kokouksen aikana.

16:05 Järjestäytymisvaliokunta toi edustajistolle saman esityksen ehdollepanovaliokunnaksi. Vain ensimmäisessä lukemisessa mukana ollut virhe korjattiin. Edustajisto hyväksyi ehdotuksen ehdollepanovaliokunnaksi äänin 151 kyllä, 10 ei.

15:40 Järjestäytymisvaliokunnan puheen johtaja ilmoitti, että valiokunta jatkaa kokoustaan ja tuo uuden esityksen.

15:37 Järjestäytymisvaliokunnan raportti luettiin. Siitä poistettiin yksi ehdotettu nimi, koska valiokunta oli epähuomiossa ehdottamassa edellisen toimikauden erästä jaostojohtajaa ehdollepanovaliokuntaan. Voimassa olevien sääntöjen mukaan jaostojohtajat eivät voi toimia ehdollepanovaliokunnassa. Tämän jälkeen yksi edustaja halusi käyttää oikeuttaan keskustella ehdotuksesta järjestäytymisvaliokunnan puheenjohtajan kanssa ennen esityksestä äänestämistä.

15:25 Nyt näyttää siltä, että järjestäytymisvaliokunnalta on tulossa raportti edustajiston äänestettäväksi. Valiokunta käytti toimintaansa aikaa 3 tuntia 40 minuuttia, joka on epätavallisen pitkä aika.

15:12 Emme ole edelleenkään saaneet järjestäytymisvaliokunnan raporttia. Jostain syystä valiokunnan toiminta on kestänyt hyvin pitkään. Muutama edustaja arveli, ettei valiokunnan työ ole koskaan kestänyt näin kauan.

14:35 Saimme juuri tiedon, että järjestäytymisvaliokunta tarvitsee vielä puolisen tuntia aikaa työnsä päättämiseen.

13:40 Kokous odottaa edelleen työvaliokunnan raporttia.

12:25 Järjestäytymisvaliokunnan työ on edelleen kesken.

11:40 Järjestäytymisvaliokunta aloitti toimintansa Daniel Dudan johdolla. Kokous keskeytettiin valiokunnan työn ajaksi.

11:30 Yleiskokous hyväksyi hallituksen ehdottamat 15 henkilöä edustajiksi kokoukseen. Osa varsinaisista edustajista saapui myös kokouksen jo alettua (neljä paikallisseurakunnista ja yksi hallituksesta). Yleiskokouksessa on siten paikalla yhteensä 175 edustajaa.

11:12 Yleiskokous totesi, että paikallisista seurakunnista paikalla on saapunut 141 edustajaa, hallituksesta 11 ja osastosta kolme. Yhteensä 155.

11:00 Pääsihteeri esitteli edustajille kokouskäytäntöihin liittyvät asiat. Yleiskokous hyväksyi elektronisen äänestyslaitteen käyttämisen.

10:45 Trans-Euroopan osaston johtaja Daniel Duda tervehti yleiskokouksen edustajia. Duda haastoi edustajia miettimään, mikä oli heidän ensimmäinen ajatuksensa, kun he heräsivät. Hänen mukaansa yleiskokous on mahdollisuus tehdä jotain merkittävää. Ihminen ei kasva, jos hän ei koskaan muuta mitään. Voimme rakastaa Jumalaa enemmän ja tehdä enemmän toisten ihmisten hyväksi jne. Joskus haastavat elämäntilanteet nostavat esiin ihmisessä uusia hyviä piirteitä, joita ihminen ei tiennyt omaavansa. Duda muistutti edustajia, että joihinkin asioihin emme voi vaikuttaa, mutta toisten kohdalla olisimme ehkä voineet toimia paremmin menneen toimikauden aikana. Haasteemme tänään on oppia menneistä ja mennä rohkeasti eteenpäin kasvamalla ihmisenä. Duda toivoi, että yleiskokous voisi olla alku kasvulle jokaisen kohdalla. Siitä Jumala on kiinnostunut.

10:38 Aimo Helminen puhui aamuhartaudessaan siitä, että Jeesus tuntee meidät läpikotaisin. Hän tietää nimemme ja tuntee meidät. Helminen viittasi profeetta Jesajan kirjaan Jumalan kansalleen antamaan kutsuun, ja lupaukseen siitä, että Jumala on kansansa kanssa. Helminen viittasi Paavaliin, joka tunnusti seuraavansa sitä tietä, jota muut sanovat lahkoksi (Ap. t. 20:24). Paavali sanoi tekevänsä niin, koska hän uskoi kaiken, mitä laki ja profeetat kertovat. Helminen rohkaisi edustajia ajatuksella, että Jumala siunaa kokouksen kulun ja paikalle kokoontuneet edustajat.

10:27 Suomen Adventtikirkon johtaja Aimo Helminen avasi yleiskokouksen lähes puoli tuntia myöhässä. Kokous alkoi Seurakunta laulaa -kirjan laululla 179. Laulun jälkeen Erkki Haapasalo johti rukouksessa.

10:13 Edustajia rekisteröidään edelleen.

10:05 Kokous alkaa hieman myöhässä, koska osa edustajista on vielä rekisteröitymässä. Odottelemme vielä hetken.

Anne Vrcelj (pääsihteeri, vas.) ohjeistamassa edustajia. Pöydässä keskellä Aimo Helminen (johtaja) ja oikeassa laidassa Harri Saarinen (talousjohtaja). Kuva Timo Flink / NA.

9:40 Kokous on parhaillaan järjestäytymässä edustajien saapuessa paikalle. Tällä kertaa yleiskokoukselle on varattu kolme vuorokautta. 30.4.-1.5. ja tarvittaessa 11.6. Asialistalla ovat sääntömääräisten asioiden lisäksi muutama sääntömuutosehdotus, joista lisää niitä käsiteltäessä. Osastosta on paikalle saapunut kolme henkilö: Daniel Duda (johtaja), Nenad Jepuranovic (talousjohtaja) ja Ian Sweeney (kenttäsihteeri).

7:30 Hyvää huomenta kaikille NykyaikaOnlinen lukijoille. Suomen Adventtikirkon yleiskokous alkaa tänään Tampereella klo 10:00. Raportoimme suorana kokouksen kulkua. Kokousta johtaa Suomen Adventtikirkon johtaja Aimo Helminen. Ehdollepanovaliokunnan toimintaa johtaa Trans-Euroopan osaston johtaja Daniel Duda Englannista.

Etualalla Daniel Duda, Trans-Euroopan osaston johtaja. Kuva Jim Botha / AME (CC BY 4.0)
Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.