Maailmanlaajuisen kirkon päätös ohjesäännön seuraamisesta

0

Vuotuisen syyskokouksen edustajat äänestivät ohjesääntömukaisuuden hyväksymisestä

Maailmanlaajuisen adventtikirkon johtokunta hyväksyi yhtenäisyyden valvontatoimikunnan suosittelemat toimenpiteet

Yli viisi tuntia kestäneiden esitelmien ja keskustelujen jälkeen maailmanlaajuisen adventtikirkon vuotuisen syyskokouksen edustajat hyväksyivät kirkon yhtenäisyyden valvontatoimikunnan antaman suosituksen hyväksymisestä käynnistää uusi prosessi ohjesääntömukaisuuden toteuttamiseksi. Sen tarkoitus on auttaa panemaan täytäntöön kirkon toimintaperiaatteet ja äänestetyt päätökset.

Tämänkertaisessa äänestyksessä, äänin 185–124, kahden valtuutetun pidättäytyessä äänestyksestä (59 % kyllä / 41 % ei), hyväksyttiin asiakirja nimeltä Pääkonferenssin yleiskokouksen ja pääkonferenssin johtokunnan toiminnan arvostus ja käytäntö. Päätös oli laajennus pääkonferenssin johtokunnan vuoden 2017 lokakuun kokouksen äänestykseen ja merkitsi sitä, että saman yhtenäisyyden valvontatoimikunnan vuonna 2017 antama ehdotus otettiin uudelleen tarkasteltavaksi.

Asiakirja, josta äänestettiin

Asiakirjassa hahmotellaan prosessi sellaisten asioiden käsittelemiseksi maailmanlaajuisessa adventtikirkossa, jotka liittyvät ohjesäännön noudattamatta jättämiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että prosessi alkaa havaitusta ohjesäännön noudattamatta jättämisestä, josta on raportoitu asiaan liittyen lähimmälle kirkon hallinnolliselle tasolle. Asiakirjassa korostetaan ”kristillisen oikeusturvan” tarvetta, mukaan lukien rukous ja keskustelu sekä ”tukea antava ilmapiiri”. Osana prosessia ohjesäännön noudattamatta jättänyttä osapuolta pyydettäisiin toimittamaan todisteet ohjesäännön noudattamisesta tai suunnitelma ”jatkuvan ohjesäännön noudattamisen toteutumiseksi”.

Mikäli lähimmillä hallinnollisilla tasoilla ei päästä asiassa ratkaisuun, pääkonferenssin työvaliokunta voi siirtää asian jonkin neuvoa-antavan toimikunnan käsiteltäväksi. Neuvoa-antavia toimikuntia on yhteensä viisi. Työvaliokunta on aikaisemmin hyväksynyt nämä toimikunnat, joita nimitetään ”ohjesääntömukaisuuden toimikunniksi”.

Tutkittuaan asiaa ohjesääntömukaisuuden toimikunta voi antaa työvaliokunnalle suosituksia kurinpidollisten toimenpiteiden suorittamiseksi. Sitten työvaliokunta voi saattaa ehdotukset pääkonferenssin ja osastojen virkailijoiden sekä johtokunnan käsiteltäväksi. Äänestetty asiakirja luettelee myös vetoomusprosessin ja kurinpidolliset toimenpiteet.

Ainoastaan johtokunta voi äänestää näistä kurinpidollisista toimenpiteistä, jotka voivat sisältää muodollisia varoituksia ja julkisia moitteita. Tapauksessa, jossa vaatimuksia on jätetty toistuvasti noudattamatta, on mahdollista erottaa asianosainen johtokunnan jäsenyydestä kahden kolmasosan äänienemmistöllä pääkonferenssin yhdyskuntajärjestyksen mukaan.

Esityksestä käyty keskustelu

Kokouksen iltapäivän osuuden avasi Ted N. C. Wilson, kansainvälisen adventtikirkon johtaja, joka toimi iltapäivällä pidetyn kokouksen puheenjohtajana. Hän muistutti läsnäolijoita sanoen: ”Tämä asiakirja on lähtöisin teistä. Se on teidän asiakirjanne. Se on teidän käsissänne. Se ei ole minun asiakirjani.”

Wilson selvensi asiaa kertomalla, että ohjesääntömukaisuuden toimikunnilta ei tule tämän vuoden syyskokoukseen minkäänlaisia suosituksia.

Sitten Wilson pyysi kaikkia osallistumaan asian käsittelyyn ”lempeässä hengessä ja Kristuksen kaltaisella käytöksellä. Haluamme hyvin avoimet puitteet. Haluamme edetä avoimin ja armollisin mielin. Olemme täällä täyttämässä Herran tahtoa.”

’Michael Ryan, yhtenäisyyden valvontakomitean puheenjohtaja, kertoi asiakirjan historiasta ja sisällöstä, jonka ovat laatineet David Trim (johtaa pääkonferenssin jaostoa, joka arkistoi ja tilastoi vuosittain kirkon toimialueiden tiedot), adventtikirkon pääasianajaja Karnik Doukmetzian ja maailmanlaajuisen adventtikirkon apulaispääsihteeri Hensley Moorooven. Ryan jätti asiakirjan hyväksyttäväksi, ja Moorooven luki sen jälkeen asiakirjan ääneen.

Seitsemänkymmentäyksi valtuutettua ja kutsuttua järjestyi jonoon viiden mikrofonin taakse esittämään puheenvuoronsa ehdotetusta asiakirjasta.

”Tänä iltapäivänä näemme kirkon parhaimmillaan”, sanoi Mark Finley, tunnettu evankelista ja eläkkeellä oleva pääkonferenssin varajohtaja. ”Kirkolle on hyväksi se, että johtajat kertovat mielipiteensä avoimesti ja rehellisesti. Näen tänä iltapäivänä kirkon, joka kamppailee ongelman kanssa.”

Finley jatkoi puhumalla asiakirjan puolesta. Hän sanoi: ”Asiakirja ei johda kuninkaalliseen valtaan tai edistä sellaista. Itse asiassa se sisältää varokeinoja kuninkaallista valtaa vastaan.” Hän korosti ohjesäännön roolia yhtenäisessä kirkossa: ”Ohjesääntö on yhteinen sopimus, mutta se ohjaa toimintaamme kirkon johtajina. Rukoilen, että tuemme asiakirjaa yhdessä.”

”Adventtikirkko ei epäonnistu”, sanoi Dan Jackson, kirkon Pohjois-Amerikan osaston johtaja. ”Jumala johtaa seurakuntansa kunniakkaaseen päätökseen.” Jackson varoitti kuitenkin hyväksymästä asiakirjaa: ”Uskon, että tämän asiakirjan virallinen hyväksyminen tekee muutoksia ihmissuhteisiin seurakunnan sisällä. Se on vastoin uranuurtajiemme ajatuksia ja tervettä toimintakäytäntöä. Tämän asiakirjan sävy ei toimi yhdistävänä tekijänä. Pohjois-Amerikan osaston jäsenet kokevat, että heidät sysätään sen myötä kirkon ulkoreunalle.”

”Usko ilman vapautta on vain kahle, väritön kukka”, sanoi Tamas Ocsai, Unkarin adventtikirkon johtaja. ”Omantunnonvapaus on tärkeää adventisteille. Vilpitön huoleni on tämä: ’Haluammeko todella käyttää tätä asiakirjaa loukkaamaan rakastetun seurakuntaperheemme ykseyttä?’”

”Puhun tämän asiakirjan puolesta”, sanoi Esther Abayo Itäisen Keski-Afrikan osastosta. ”Me kaikki uskomme, että ohjesäännön noudattaminen on välttämätöntä. En näe muuta pelkoa kuin sen, että ihmiset pelkäävät seurauksia, joita ohjesäännön noudattamatta jättäminen aiheuttaa.”

”Luulen, että suurin osa paikallisseurakuntien jäsenistä haluaa ennemminkin edistää ja toteuttaa kirkon lähetystyötä”, esitti Adan Ramos Lagos Väli-Amerikan osastosta. ”Mielestäni meillä on jo tarpeeksi toimintaperiaatteita ja meidän pitäisi noudattaa niitä.”

”Olemme jatkossa menestyksekkäämpiä lähetystyössämme ja ihmissuhteemme syvenevät, koska olemme täällä oppineet ymmärtämään toisiamme eriävistä mielipiteistä huolimatta”, lisäsi Mikhail Kaminskiy, Euro-Aasian osaston johtaja.

Suomen Adventtikirkon johtaja Kalervo Aromäki nosti omassa puheenvuorossa esiin asiakirjaan liittyviä ongelmia. Asiakirjan taustalla on kiista naispastorien asemasta adventtikirkossa. Maailmanlaajuinen kirkko ei ole ottanut asiaan lopullista teologista kantaa, koska asiaa vuosikausia tutkinut toimikunta ei päässyt asiassa yksimielisyyteen, vaan jakautui kolmen erilaisen näkemyksen taakse.

Valtaenemmistö jäsenistä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa kannattaa naispastoriutta, kun taas valtaosa afrikkalaisista vastustaa sitä. Muu maailma on jakautunut tasaisemmin kahtia. Mm. Etelä-Amerikan osaston jäsenistä 52 % puoltaa ja 48 % vastustaa naisten toimimista pastorina.

Ennen johtokunnan syyskokousta omassa keskinäisessä kokouksessaan pääkonferenssin ja osastojen virkailijat jakautuivat nyt äänestetyn asiakirjan suhteen kahtia: 32 puolesta, 30 vastaan ja 2 tyhjää. Tämäkin osoittaa, että kysymys naispastoriudesta on vaikea ja jakaa kirkkoa.

Asiakirjaa tullaan kuitenkin soveltamaan mm. niihin eurooppalaisiin unioneihin, jotka ovat vihkineet naisia pastoreiksi tai ovat luopuneet pastorivihkimyksestä kokonaan, koska näiden toimenpiteiden katsotaan olevan voimassa olevan ohjesäännön vastaisia. Aromäki huomautti, että Euroopassa valtioiden lait vaativat miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua. Siten tilanne on hyvin erilainen kuin muualla maailmassa. Mahdolliset päätökset adventtikirkon eurooppalaisia unioneita vastaan voivat pahimmassa tapauksessa vaarantaa koko kirkon tulevaisuuden Euroopassa.

Mario Ceballos, adventtikirkon kappalaistyön johtaja, joka käytti viimeisen puheenvuoron, esitti pastorin näkökulman: ”Suurin uskon koetus on se, kun emme saa haluamaamme, mutta kykenemme silti sanomaan: ’Kiitos, Herra.’”

Loppuhuomautukset

Wilson ilmaisi arvostuksensa johtokunnan jäsenille iltapäivällä osoitetusta hyvästä hengestä. ”Olen tavattoman vaikuttunut kärsivällisyydestänne. Haluan myös ilmaista syvän arvostukseni teille kaikille siitä tavasta, jolla olette puhuneet. Se kertoo paljon.”

”Kun lähdemme tänä iltana tahoillemme”, Wilson päätti puheensa, ”lähtekäämme yhtenäisinä viemään valoa kaikille, joiden täytyy saada kuulla Kristuksen pikaisesta takaisintulosta.”

– ANN/Adventist Review/Nykyaika

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.