Trans-Euroopan osaston antamia suosituksia liittyen naisiin

0

Trans-Euroopan osaston (TED) johtokunta äänesti 20.5.2019 sarjasta suosituksia, jotka rohkaisevat naisia entistä enemmän osallistumaan pastoraalityöhön ja johtajuuteen.

Johdanto

Trans-Euroopan osasto vahvistaa raamatullisen mallin kaikkien uskovien pappeudesta, mikä toteutuu erilaisten palvelutyömuotojen, lahjojen ja toi-mien kautta. Kaikki seurakunnan jäsenet ovat Jumalan valtuuttamia työntekijöitä. Heidän tulee olla mukana palvelutyössä, jotta he voivat toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä. Vaikka seurakunnassa on kaikilla hallintotasoilla eriäviä mielipiteitä naisten pastoriksi vihkimisestä, uskomme, että Jumala kutsuu ja antaa lahjoja kaikille, sekä naisille että miehille, jotta he voivat palvella ja rakentaa seurakuntaa, joka edustaa Kristusta maan päällä. Tunnistaen sen tosiasian, että seurakunta tarvitsee naisten kokonaisvaltaista osallistumista voidakseen täyttää sille annetun lopunaikaa koskevan tehtävän, TED:n johtokunta on julkaissut useita lausuntoja, jotka vahvistavat naisten aseman pastoreina ja johtajina. Ymmärrämme, että muutoksen tueksi tarvitaan toimia ja sanoja seurakunnan kaikilla hallintotasoilla. Sen vuoksi suosittelemme seuraavaa:

Pääkonferenssi

Monimuotoisuus ja kulttuurinen tietämys -seminaari vuonna 2020

Siitä huolimatta, että olemme Kristuksen ruumiin jäseniä ja kuulumme adventtikirkkoon, tarkastelemme maailmaa erilaisista kulttuurisista näkökulmista käsin. Ne voivat vaikuttaa siihen, miten palvelemme ja palvomme Jumalaa. Toisinaan rikas kulttuurinen erilaisuus tuottaa ympäristön, jossa voidaan luovalla tavalla kohdata toisia ja kasvaa. Toisaalta omat kulttuureja koskevat ennakkoluulomme voivat aiheuttaa sen, että ymmärrämme asioita eri tavalla. On olemassa riski, että kulttuuriseen perintöömme perustuvat odotuksemme ai-heuttavat väärinymmärryksiä. Suosittelemme pääkonferenssille, että se yhteistyössä osastojen kanssa pitää Monimuotoisuus ja kulttuurinen tietämys -seminaarin vuonna 2020. Siinä tutkittaisiin monimuotoisuuden raamatullisia malleja ja opittaisiin, kuinka voimme saavuttaa yhteisen lähetysnäyn ja olemassaolon tarkoituksen. Tämä seminaari voitaisiin järjestää myös unioneissa, piirikunnissa ja paikallisseurakunnissa.

Pääkonferenssi, osasto ja unioni

Vaihto-ohjelmat

Käynnistetään maailmanlaajuinen vaihto-ohjelma, jossa tiimit voivat vierailla samantapaisissa yhteisöissä eri puolella maailmaa voidakseen tunnistaa vaihtoehtoisia tapoja tehdä lähetystyötä ja evankeliointia. Tällainen kasvattaa herkkyyttä ymmärtää erilaisia kulttuurisia seikkoja. Rakennetaan opittujen asioiden tiedottamiseen soveltuva järjestelmä, jotta syntyneet ideat voidaan jakaa muiden kanssa.

Tarjotaan parempia mahdollisuuksia naisteologeille ja -opettajille

Tunnistetaan naisteologeille ja -opettajille suunnattuja mahdollisuuksia opettaa seminaareissa ja teologiaa opettavissa oppilaitoksissa, jotta he voisivat luoda positiivisia roolimalleja pastorin työhön valmistautuville naisille. Lisäksi tehdään mahdolliseksi tarjota rahoitusta opiskelemaan sopiville henkilöille ja sponsoroidaan opetusta. Työhönottoprosessi tulee mahdollisesti järjestää uudelleen, jotta voidaan tarjota sopivia työmahdollisuuksia.

Pääkonferenssi, osasto, unioni, piirikunta ja paikallisseurakunta

Maallikkoedustus toimikunnissa

Sikäli kuin on mahdollista, varmistetaan, että kaikissa toimikunnissa on yhtä suuri määrä päteviä miehiä ja naisia maallikkoedustajina.

Osasto, unioni, piirikunta ja paikallisseurakunta

Koulutus

Hankitaan helposti saatavaa materiaalia virallisille nettisivuille koskien naisten pastoriksi vihkimistä ja naisten roolia seurakunnassa. Annetaan paikallisseurakuntiin kuuluvien toteuttaa omien lahjojensa perusteella erilaisia tehtäviä seurakunnassa. Lisäksi rohkaistaan paikallisseurakuntia luomaan entistä kattavampi johtajuus- ja jumalanpalvelusmalli, jossa nuoret ja vanhat sekä naiset ja miehet löytävät paikkansa palvella Jumalaa, paikallisseurakuntaa ja yhteisöään. – tedNEWS

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.